Od 1 stycznia 2024 r. powraca podatek minimalny

Ustawodawca zwolnił podatników z obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.[1]  Przedmiotowe zwolnienie od 1 stycznia 2024 r przestanie jednak obowiązywać.

W związku z tym należy sprawdzić, czy minimalny podatek dochodowy – już za niecałe 3 miesiące – zacznie Państwa dotyczyć.

Kogo dotyczy podatek minimalny?

Opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym podlegają polscy rezydenci podatkowi, nierezydenci prowadzący działalność poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w danym roku podatkowym:

 • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%,

Przy kalkulacji ww. straty i udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się m.in.:

 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych lub wykorzystywania środków trwałych na podstawie umowy leasingu, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;
 • wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego (stanowiącego dodatnią różnicę między kosztami uzyskania przychodów poniesionymi z tego tytułu w roku podatkowym, za który należny jest minimalny podatek, a kosztami poniesionymi z tego tytułu w roku poprzedzającym);
 • zapłaconego podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej oraz podatku od gier;
 • 20% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 4g-4h ustawy o CIT[2] (tzw. koszty pracownicze).

 

Podstawa i stawka opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym stanowi jedna z następujących wartości:

 • Suma wymienionych niżej elementów, tj.:
  • kwoty 1,5% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych w danym roku podatkowym;
  • kosztów usług niematerialnych poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych lub kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych, w części w jakiej ich wartość przekroczy 3 mln zł oraz 5% podatkowej EBIDTA;
  • kwoty poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego w części przewyższającej 30% podatkowej EBIDTA;
 • Kwota odpowiadająca 3% wartości osiągniętych w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Podatnik ma prawo wyboru jednego z wyżej wskazanych sposobów kalkulowania podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym.

Minimalny podatek dochodowy wynosi 10% podstawy opodatkowania.

 

Kto nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem minimalnym?

Opodatkowaniu podatkiem minimalnym nie podlegają m.in. podatnicy:

 • opodatkowani estońskim CIT;
 • będący stroną umowy o współdziałanie;
 • którzy niedawno rozpoczęli działalność – w roku podatkowym rozpoczęcia działalności i dwóch kolejnych latach podatkowych;
 • którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim;
 • będący małymi podatnikami;
 • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a sam podatnik nie posiada (bezpośrednio lub pośrednio) więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną czy też innych praw majątkowych o charakterze powierniczym;
 • wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, a udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2%.

[1] W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2024 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023 r., zwolnienie stosuje się do końca tego roku podatkowego.

[2] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2024 r.