Obligatoryjny KSeF to nie tylko nowe obowiązki, ale i nowe kary

Nie dość, że w związku z planowanym wprowadzeniem przepisów o obligatoryjnym KSeF na podatników zostanie nałożonych szereg nowych obowiązków, to dodatkowo w przypadku braku wywiązania się niektórych z nich, trzeba będzie liczyć się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

Nowe sankcje w ustawie o VAT

Do przepisów ustawy o VAT mają zostać nowe regulacje przewidujące możliwość nałożenia kar pieniężnych w związku z brakiem realizacji obowiązków w zakresie KSeF. Przepisy te będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Kary te będą nakładane w trzech następujących sytuacjach:

  • jeżeli faktura ustrukturyzowana, mimo obowiązku, nie zostanie wystawiona (np. faktura zostanie wystawiona w systemie fakturowania, ale nie zostanie przesłana do KSeF),
  • jeżeli w okresie awarii lub prowadzenia prac serwisowych w KSeF, albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn leżących po stronie podatnika, wystawiona zostanie faktura niezgodnie z wymaganym wzorem (tj. strukturą logiczną określoną przez Ministerstwo Finansów),
  • jeżeli faktury wystawione w okresie awarii lub prowadzenia prac serwisowych w KSeF, albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn leżących po stronie podatnika, nie zostaną w przesłane do KSeF w wymaganym terminie.

Kary pieniężne wynosić będą odpowiednio do 100% wysokości kwoty VAT wykazanego na fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego VAT – do 18,7% wartości faktury ogółem.

Kary te będą nakładane w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego. Termin na uiszczenie kary pieniężnych wynosić będzie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.

Co ważne, kary pieniężne będą wymierzane z uwzględnieniem przepisów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. W związku z tym, przy wydawaniu decyzji organ będzie zobowiązany do uwzględnienia okoliczności związanych z naruszeniem przepisów. Oznacza to, że zasadniczo wysokość kar pieniężnych powinna każdorazowo podlegać indywidualnemu ustaleniu. Nie można jednak wykluczyć, że organy będą zajmowały restrykcyjne stanowisko i wymierzane przez nie kary pieniężne będą możliwie, jak najwyższe.

Stale obowiązujące przepisy Kodeksu karnego skarbowego

Należy również zauważyć, że do ustawy o VAT ma zostać dodany przepis wskazujący, że w przypadkach niedopełnienia przez podatnika obowiązków omawianych powyżej (tj. zagrożonych karą pieniężną), nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. W pozostałych przypadkach nieprawidłowości związanych z fakturowaniem sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego mogą jednak być stosowane (np. w przypadku wystawienia faktury w sposób nierzetelny).