Estoński CIT – Wysokość i termin płatności podatku

Estoński CIT jako system opodatkowania alternatywny do „klasycznego” CIT – posiada własne reguły, dotyczące stawek i kalkulacji należnego podatku. Inne są także terminy jego zapłaty i zależą od rodzaju dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Estoński CIT – wysokość podatku

Stawki podatkowe w estońskim CIT są zależne od kategorii podatników. Dla małego podatnika tj. podmiotu, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro) oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności przewidziano stawkę w wysokości 10% podstawy opodatkowania.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych[1] preferencyjną stawkę organy podatkowe pozwalają stosować także przez spółki, które z dniem przekształcenia uzyskują status podatnika CIT (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.), ponieważ uznają, że takie spółki stanowią podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności. Podmioty, które nie mieszczą się w ww. kategoriach, stosują 20% stawkę podatku CIT.

Estoński CIT – termin płatności podatku

Termin płatności podatku w systemie estońskiego CIT zależny jest od rodzaju dochodu. W przypadku podatku od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat należy go uiścić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto.

Jeżeli podatnik dokona rozdysponowania dochodu w z tytułu zysku netto, to należny podatek będzie musiał zapłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub jego rozdysponowania. Estoński CIT od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych płaci się w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane.

Podatek od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy uiścić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, wydatku lub wykonania świadczenia, a podatek od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

Mechanizm pomniejszenia w podatku PIT

Wspólnicy spółek opodatkowanych estońskim CIT mogą pomniejszyć podatek należny od wypłat podzielonych zysków takiej spółki o odpowiednią część iloczynu swojego udziału w zysku tego podmiotu i należnego od niej estońskiego CIT. Dla udziałowców spółek będących małymi podatnikami i podatnikami rozpoczynającymi prowadzenie działalności pomniejszenie wynosi 90% iloczynu, a dla pozostałych osób – 70%. Taki mechanizm skutkuje zmniejszeniem efektywnej stawki opodatkowania dochodów podatników w systemie estońskiego CIT. Dla małych podatników efektywna stawka (podatek CIT oraz podatek PIT łącznie) wyniesie 20%, natomiast dla pozostałych podatników efektywna stawka (podatek CIT oraz podatek PIT łącznie) wyniesie 25%.

[1] m.in. interpretacje indywidualne o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.614.2022.1.MF z 29 listopada 2022 r., 0111-KDIB1-1.4010.365.2022.2.ŚS z 8 września 2022 r. oraz 0111-KDIB1-3.4010.138.2022.1.MBD z 24 sierpnia 2022 r.