Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i jak ją uzyskać?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która potwierdza prawidłowość zastosowanej do konkretnego towaru lub usługi klasyfikacji oraz stawki podatku VAT. Dzięki wskazaniu właściwej klasyfikacji WIS będzie mogła być wykorzystana w zakresie przepisów dotyczących VAT, które taką klasyfikacją się posługują – podatnicy otrzymują zatem możliwość uzyskania potwierdzenia dotyczącego stosowania regulacji w zakresie m.in. instytucji odpowiedzialności solidarnej czy też obowiązkowego opłacania transakcji z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

WIS jest wiążąca dla organów podatkowych w stosunku do wnioskodawców, którzy ją otrzymali, tj. organ – w zakresie zastosowania się podatnika do przedmiotowej decyzji – nie będzie mógł zakwestionować na przykład przyjętej stawki bądź stosowania konkretnych przepisów ustawy o VAT. Jeśli podmioty (inne niż wnioskodawca) będą dokonywać takich samych transakcji, jakie były przedmiotem wydanych już WIS, to będą one objęte ochroną prawną w identycznym zakresie jak w przypadku podatnika, dla którego dana WIS została wydana.

Aby otrzymać WIS trzeba złożyć wniosek, który powinien zawierać dokładny i szczegółowy opis towaru lub usługi, które są jego przedmiotem. Do wniosku można dołączyć plany, fotografie, informacje od producenta i wszelkie inne dokumenty, dzięki którym Dyrektor KIS będzie w stanie dokonać prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi. Wnioskodawca musi również sprecyzować, według której klasyfikacji ma być sklasyfikowany przedmiot wniosku oraz na potrzeby stosowania których przepisów ustawy o VAT (lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych) dokonanie owego sklasyfikowania jest konieczne.

W przypadku jednego towaru lub usługi opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł. Gdy natomiast wniosek dotyczy kilku towarów lub usług, które zdaniem podatnika stanowią razem jedną opodatkowaną czynność, to opłata jest równa iloczynowi kwoty 40 zł oraz liczby towarów lub usług, składających się na tę czynność. Na wydanie WIS Dyrektor KIS ma 3 miesiące, licząc od daty złożenia wniosku. W trakcie rozpatrywania wniosku Dyrektor KIS może wezwać podatnika do dostarczenia próbki towaru, będącego jego przedmiotem.

W przypadku niedostarczenia żądanej próbki w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wniosek o wydanie WIS nie zostaje rozpatrzony. Organ ma również prawo do zlecenia podmiotom określonym w ustawie o VAT przeprowadzenia analiz oraz badań, których koszty pokryć musi podatnik. W zakresie objętym WIS interpretacje indywidualne nie będą wydawane.

Z wnioskiem o wydanie WIS można występować już od 1 listopada 2019 r., jednak należy podkreślić, że WIS będzie dotyczyć stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r., a ochrona z niej wynikająca będzie skuteczna dopiero w stosunku do czynności dokonanych po 31 marca 2020 r. (wyjątek stanowią wydawnictwa książkowe oraz prasowe). W okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. w razie wątpliwości dotyczących stosowania obowiązujących przepisów podatnicy mogą występować o interpretacje indywidualne.