Wyrok WSA – Spółka jawna nie musi być podatnikiem CIT, aż do likwidacji tej spółki

Spółka jawna przestanie być podatnikiem CIT, jeżeli jej wspólnikami zostaną wyłącznie osoby fizyczne – stanowisko takie zajął WSA w Łodzi w wyroku z 19 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 618/23).

Przypomnijmy, że od 2021 niektóre spółki jawne zostały objęte regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jawna, jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, staje się podatnikiem CIT jeśli nie złoży
w określonym terminie informacji CIT-15J. Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nie podlega natomiast regulacjom ustawy o CIT. Organy podatkowe stoją na stanowisko, że spółka jawna, która raz uzyskała status podatnika CIT już nie może go zmienić – nawet jeżeli grono jej wspólników ulegnie zmianie w ten sposób, że będą nimi jedynie osoby fizyczne.

W konsekwencji pozostaje podatnikiem CIT aż do czasu jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru. Odmiennego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 618/23), który zapadł na kanwie zaskarżonej przez podatnika interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. WSA stwierdził, że jeżeli wspólnikami spółki jawnej staną się wyłącznie osoby fizyczne, to nie będzie spełniony jeden z warunków do uznania jej za podatnika CIT, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT, w konsekwencji spółka utraci status podatnika CIT. Dlatego błędne jest stanowisko organów, jakoby spółka pozostawała podatnikiem CIT aż do czasu jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru – niezależnie od zmian w kręgu jej wspólników. Wyrok jest nieprawomocny.