Tarcza antykryzysowa

Ministerstwo Finansów opublikowało zaproponowane przez siebie rozwiązania, które ma zawierać pakiet działań tarczy antykryzysowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z proponowanych uproszczeń w zakresie podatków, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „projekt ustawy”).

 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej w przypadku uzyskania odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

Obecne przepisy pozwalają podatnikom ubiegać się m. in. o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, przy czym decyzja organów podatkowych ma charakter uznaniowy. W przypadku odroczenia terminu płatności pobierana jest obecnie opłata prolongacyjna. Zgodnie z projektem ustawy opłata prolongacyjna ma być zniesiona  w określonych przypadkach.

Podatnicy będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego płatności na raty albo odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami w przypadku złożenia wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń

Pracodawcy będą mogli przekazać pobrane w marcu i kwietniu zaliczki na podatek PIT
od przychodów z szeroko rozumianej pracy do 1 czerwca 2020 r., jeśli ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią COVID-19.

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych

Od dochodu uzyskanego w 2019 r. będzie można wstecznie odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. Możliwość ta będzie jednak dostępna jedynie dla tych podatników, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Kwota maksymalnej straty możliwej do wstecznego odliczenia to 5 mln zł.

 • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków

Po  spełnieniu przez podatnika odpowiednich warunków (m. in. spadek przychodów o ponad 50%) termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. ulegnie przesunięciu – do 20 lipca 2020 r.

 • Wyłączenie stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów

Regulacje dotyczące złych długów w podatkach dochodowych (pod pewnymi warunkami,
m. in. spadek przychodów o ponad 50%) nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

 • Możliwość obliczania zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów dla małych podatników

Mali podatnicy będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek i za okres marzec–grudzień 2020 r. obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych.

 •  Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Darowizny przekazane na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych będą mogły być odliczone
od dochodu w podatkach dochodowych.

 • Odroczenie wejścia w życie tzw. matrycy VAT (tj. kompleksowej reformy stawek VAT)

Reforma stawek VAT wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2020 r., a nie, jak pierwotnie zakładano,
1 kwietnia 2020 r. Zmiana ta będzie miała również konsekwencje dla mocy ochronnej Wiążących Informacji Stawkowych wydanych przed dniem 1 lipca 2020 r. – będą one chroniły podatnika w odniesieniu do dostawy towaru lub świadczenia usługi wykonanych od 1 lipca 2020 r.
(a nie wykonanych od 1 kwietnia 2020 r. jak do tej pory zakładano).

 • Odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2020 r., a nie jak pierwotnie zakładano od 1 kwietnia 2020 r.

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości

Rada danej gminy będzie mogła uchwalić zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, dla grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek pandemii koronawirusa.

 • Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości

Wójt/burmistrz/prezydent miasta będzie mógł przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z koronawirusem, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

 • Zwolnienie z opodatkowania kwot przekazanych przedsiębiorcom tytułem wsparcia

Wolne od podatku dochodowego mają być m.in. kwoty wsparcia gwarancyjnego czy dopłaty do kredytów, przyznane na podstawie projektowanej ustawy i otrzymane w 2020 r. przez przedsiębiorców.

 • Zwolnienie z PCC umów pożyczek

Pożyczki udzielone przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek pandemii koronawirusa, zawarte do 31 sierpnia 2020 r., mają być zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 • Wyłączenie kredytów udzielonych przez banki poszkodowanym przedsiębiorcom z podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych

Wartości aktywów wynikające z umów kredytów udzielonych przedsiębiorcom poszkodowanym wskutek pandemii koronawirusa nie będą wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych. To udogodnienie dotyczyć ma umów kredytów zawartych od momentu wejścia w życie projektowanej ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

 • Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej

Termin na wydanie interpretacji indywidualnej w stosunku do wniosków złożonych
i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, oraz złożonych od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do dnia jego odwołania, będzie przedłużony
o 3 miesiące. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie miał zatem aż 6 miesięcy na wydanie interpretacji indywidualnej w ww. przypadkach.

 • Przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy

W przypadku zapłaty należności na rachunek spoza wykazu podatników VAT podatnik będzie miał 14 dni (od dnia zlecenia przelewu) na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego.

 • Zmiany w terminach dotyczących raportowania schematów podatkowych

Terminy dotyczące schematów podatkowych innych niż schematy transgraniczne, wymienione w dziale IIIA i rozdziale 11a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nie rozpoczną swojego biegu, a terminy już rozpoczęte ulegną zawieszeniu w okresie
od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. Terminy te mają biec dalej od dnia 1 lipca 2020 r.

 • Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych

Podatnicy, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. będą mieli czas na złożenie informacji o cenach transferowych do dnia 30 września 2020 r.

 • Zawieszenie stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy przewiduje zawieszenie stosowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej – jej przepisy mają być stosowane w odniesieniu do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

 • Odroczenie terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego

Podatnicy będą zobowiązani do składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego do 13 lipca 2020 r.

 • Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych

Podatnicy, w stosunku do których toczą się postępowania podatkowe lub kontrole podatkowe/celno-skarbowe, będą mogli złożyć wniosek o ich zawieszenie. Uprawnienie do zawieszenia postępowań i kontroli podatkowych ma również przysługiwać organowi prowadzącemu daną sprawę oraz Ministrowi Finansów – w drodze ogólnokrajowego rozporządzenia.

 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego Rada Ministrów będzie miała prawo do wydania rozporządzenia, na podstawie którego wstrzymane zostaną administracyjne postępowania egzekucyjnych należności pieniężnych. Podkreślamy, że proces legislacyjny trwa i nie wiadomo, czy powyższe rozwiązania nie ulegną zmianie oraz czy nie zostaną zaproponowane inne udogodnienia dla podatników. Będziemy dla Państwa monitorować przebieg prac związanych z projektowaną ustawą.