Status Centrum Badawczo Rozwojowego jako szansa na obniżenie obciążeń podatkowych mimo stosowania ulg innowacyjnych.

Wdrożenie ulg innowacyjnych to nie wszystko na co może liczyć przedsiębiorca w celu maksymalizacji korzyści podatkowej. Przedsiębiorca ten może również starać się o status Centrum Badawczo Rozwojowym.  

Kryteria jakie musi spełnić podatnik obejmują: 

Kryterium przychodowe przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły: 

  1. Od 2 500 000 zł do 5 000 000 zł – a wartość przychodów netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.  
  2. Powyżej 5 000 000 zł – a wartość wskazanych przychodów ze sprzedaży usług badawczo rozwojowych wskazanych powyżej stanowi co najmniej 20% przychodów netto.  

Spełnienie powyższego kryterium ustala się w oparciu o sprawozdanie z badania oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku. 

W zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający złożenie wniosku podatnik powinien:  

  1. zawrzeć informacje o przychodach netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług B+R lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej;  
  2. wskazać różnicę w stosunku do roku poprzedniego w zakresie przychodów z działalności B+R, wydatków na prowadzenie B+R, stanu zatrudnienia na stanowiskach związanych z B+R.  

Natomiast sprawozdanie z badania powinno wskazywać i potwierdzać osiągnięte przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez przedsiębiorcę usług B+R lub praw własności przemysłowej, udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej.  

Dodatkowo podmiot ubiegający się o status CBR powinien:  

  1. Stosować przepisy o rachunkowości; 
  2. Przedłożyć oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

Korzyści płynące z uzyskania statusu:  

Podatnik o statusie Centrum Badawczo Rozwojowego będący jednocześnie mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) ma prawo do rozliczenia aż 200% kosztów kwalifikowanych wskazanych w katalogu.  

Podmiot o statusie CBR ma prawo do rozliczeniach w uldze B+R poza podstawowym katalogiem kosztów kwalifikowanych również:  

  1. odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a także  
  2. koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego wskazane w katalogu podstawowym kosztów kwalifikowanych, na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.  

Warto dodać, że przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego są zwolnieni z podatku od nieruchomości, leśnego czy rolnego w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.  

Jeżeli zainteresował Państwa niniejszy wpis i potrzebowaliby Państwo wsparcia w zakresie weryfikacji prowadzonej działalności pod kątem spełnienia definicji prac badawczo-rozwojowych, możliwości skorzystania z ulg podatkowych lub uzyskaniu status CBR, nasz zespół ekspertów pozostaje do Państwa dyspozycji.