Safe harbour – instytucja warta zachodu?

Zgodnie z przepisami w zakresie cen transferowych, po przekroczeniu wskazanych ustawowo progów kwotowych transakcje, które zostały zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi muszą zostać odpowiednio udokumentowane oraz – w większości przypadków – potwierdzone analizami porównawczymi wykazującymi zgodność z zasadą ceny rynkowej. Ustawodawca w 2019 r. wprowadził jednak regulacje w zakresie tzw. safe harbour, będącego mechanizmem chroniącym podatnika przed zakwestionowaniem ceny transferowej przez organy podatkowe w toku kontroli. Podatnicy spełniający określone w ustawie warunki mogą skorzystać z uproszczeń w odniesieniu do usług o niskiej wartości dodanej oraz niektórych transakcji finansowych – pożyczek, kredytów i emisji obligacji. Cena ustalona w transakcji w ramach safe harbour jest uznawana za ceną rynkową.

Zakwalifikowanie transakcji do kategorii safe harbour pozwala podatnikowi na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej (na podstawie art. 11n pkt 10 i 11 Ustawy o CIT). Wartości transakcji objętych safe harbour nie uwzględnia się także przy kalkulacji wartości innych transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym na potrzeby weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych. Takie rozwiązanie większość podatników uznaje za znaczne ułatwienie proceduralne, zmniejszające nakład pracy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z safe harbour jest zależne od spełnienia warunków wskazanych w ustawie, a jego zastosowanie wiąże się z konsekwencjami innych obszarach prawa podatkowego (na przykład w kontekście raportowania schematów podatkowych).

Za korzyści z zastosowania safe harbour należy uznać:

  1. Pewność rynkowego charakteru transakcji

Safe harbour pozwala zapewnić zgodność transakcji zawartych między powiązanymi podmiotami z wymaganiami stawianymi przez ustawy podatkowe. Przedsiębiorstwa, które spełniają określone kryteria niezbędne do zastosowania safe harbour unikną sporu z organami podatkowymi, ponieważ ustalone ceny transferowe ustawowo są uznawane za zgodne z zasadą ceny rynkowej.

  1. Uproszczenia przy ustalaniu wynagrodzenia

Safe harbour znacznie upraszcza procedury ustalania cen transferowych w transakcjach. Zawarte w ustawach podatkowych wytyczne w tym zakresie pozwalają uniknąć kosztownego i czasochłonnego procesu, jakim jest przeprowadzanie analiz porównawczych.

  1. Oszczędność czasu

Procedura safe harbour pozwala przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas i zasoby (zarówno ludzkie, jak i finansowe), które zwykle są poświęcane na udokumentowanie i badanie transakcji zawartych między podmiotami powiązanymi. Mniejsza liczba wymaganych dokumentów oznacza, że przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności, zamiast poświęcać czas na aspekty podatkowe.

  1. Ograniczenie ryzyka sporów podatkowych

Safe harbour pomaga ograniczyć ryzyko sporów podatkowych związanych z cenami transferowymi. Jak wspomniano wcześniej, ustalone ceny transferowe są bowiem uznawane za zgodne z zasadą ceny rynkowej, co minimalizuje szanse na spory podatkowe z organami. To z kolei przyczynia się do większej stabilności i przewidywalności dla przedsiębiorstw. Stosowanie safe harbour przez podatników pozwala organom podatkowym skupić się na transakcjach, które faktycznie niosą większe ryzyko niezgodności z zasadami cen transferowymi.

Safe harbour, jak każde rozwiązanie, wiąże się także z wadami, do których z pewnością możemy zaliczyć:

  1. Brak indywidualnego podejścia przy ustalaniu wynagrodzenia

Uproszczenie safe harbour opiera się na standardowej marży, która może być nieodpowiednia dla niektórych transakcji, branż i sektorów. Może to skutkować nadmiernym przesunięciem zysków pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także nieuwzględnieniem specyfiki konkretnego rynku, produktu lub usługi.

  1. Konieczność raportowania MDR dla transakcji finansowych

Skorzystanie przez podatnika z uproszczenia safe harbour stanowi korzyść podatkową w rozumieniu przepisów MDR. Niezależnie od tego, czy spełnione zostanie kryterium głównej korzyści, można przypisać temu uzgodnieniu szczególną cechę rozpoznawczą tj. uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych. Obowiązkowi raportowania nie podlega jednak zastosowanie safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej, ponieważ jest to uproszczenie wynikające bezpośrednio z Wytycznych OECD.