Przelew na rachunek spoza białej listy – co robić?

Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku, co należy zrobić jeśli wykonaliśmy przelew na rachunek spoza białej listy. Przypominamy, że w  dniu  10 grudnia 2019 r. został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Złożenie zawiadomienia (ZAW-NR) daje podatnikom możliwość uniknięcia sankcji przewidzianych w Ustawie o CIT.

  1. Kiedy należy złożyć zawiadomienie

Zgodnie ze znowelizowanym art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „Ustawa o CIT”) podatnicy od 1 stycznia 2020 roku nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 zł zostanie dokonana na rachunek bankowy nieznajdujący się na białej liście podatników VAT. Jednakże jeżeli w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu podatnik dokonujący zapłaty należności zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokonanie płatności na rachunek bankowy spoza wykazu to nie poniesienie negatywnych konsekwencji w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów. Wzór takiego zawiadomienia stanowi załącznik to ww. projektu rozporządzenia. Rozporządzenie co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

  1. Organ właściwy w sprawie zawiadomienia

Zawiadomienie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.  Jednakże w przypadku złożenia zawiadomienia do innego organu niż wskazanego powyżej zastosowanie powinien znaleźć art. 170 ust. 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym jeżeli organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie oraz art. 170 ust 2 Ordynacji podatkowej stanowiący, iż podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Powyższe oznacza, iż w sytuacji gdy podatnik dokona płatności na rachunek spoza wykazu i złoży zawiadomienie do niewłaściwego organu ale przed upływem terminu 3 dni to zgodnie z  przepisami Ordynacji podatkowej termin ten zostanie uznany za zachowany.Zatem podatnik nie poniesienie negatywnych konsekwencji z tytułu przesłania zawiadomienia do niewłaściwego miejscowo organu podatkowego.

  1. Wykaz danych zawiadomienia

Wzór zawiadomienia ZAW-NR  podzielony jest na 5 części. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia:

  • W części A należy wskazać naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składane zawiadomienie, cel złożenia zawiadomienia (przewidziano także jego korektę) oraz przepis prawny, którego zawiadomienie dotyczy.
  • Część B dotyczy danych identyfikacyjnych podatnika wraz z adresem
  • W części C należy wskazać dane identyfikacyjne wystawcy faktury wskazane na fakturze tj.: podatkowy numer identyfikacyjny NIP, nazwę albo imię i nazwisko oraz dane adresowe wystawcy faktury.
  • W części D wykazuje się dane dotyczące dokonanych płatności tj. numer i rodzaj rachunku (polski lub zagraniczny), na który dokonano zapłaty należności oraz kwotę dokonanej przelewem zapłaty.

W części tej przewidziana jest także możliwość złożenia jednego „wspólnego” zawiadomienia dla kilku płatności dokonanych tego samego dnia na rzecz tego samego kontrahenta.

  • W części E należy podać dane i podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
  1. Forma złożenia zawiadomienia

Zawiadomienie może być składane do właściwego organu zarówno w postaci papierowej, jak też w formie dokumentu elektronicznego poprzez Portal Podatkowy podatki.gov.pl. W przypadku zawiadomienia ZAW-NR złożonego w formie elektronicznej zawiadamiający zostanie przekierowany na stronę, na którą zaloguje się za pomocą profilu zaufanego oraz uzyska podpowiedź do którego urzędu skarbowego należy złożyć zawiadomienie.

  1. Pojęcie transakcji

Duże wątpliwości interpretacyjne wśród podatników dotyczą pojęcia jednorazowej wartości transakcji. Niestety projekt rozporządzenia nie wprowadza wyczekiwanej przez podatników definicji tego pojęcia. Dlatego też, przy ocenie jednorazowej wartości transakcji należy posiłkować się dotychczasowym orzecznictwem oraz wydanymi interpretacjami indywidualnymi w tym zakresie. Więcej o pojęciu transakcji piszemy tu: https://martinitax.pl/post-blog/wartosci-transakcji-w-umowach-zawartych-na-czas-nieokreslony/