Poręczenia i gwarancje a ceny transferowe

Podczas analizy obowiązków dokumentacyjnych na gruncie cen transferowych, wiele uwagi poświęca się transakcjom finansowym, a głównie udzieleniu/otrzymaniu finansowania. Transakcje finansowe mogą prowadzić do kolejnych, komplementarnych z nimi transakcji. Zależności te mogą prowadzić do ryzyka podatkowego i to nie tylko na gruncie cen transferowych. Mowa tu o zabezpieczeniach w postaci m.in. zastawów, hipotek czy poręczeń.  

Dwa podstawowe scenariusze stanu faktycznego mogą wyglądać następująco:  

  1. Podmiot powiązany A udziela zabezpieczenia kredytu uzyskanego od podmiotu niepowiązanego przez podmiot powiązany B;
  2. Podmiot powiązany A udziela zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany B na rzecz podmiotu powiązanego C.  

Przy tak szerokiej definicji  transakcji kontrolowanej tj. transakcja kontrolowana to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań wspomniane zabezpieczenia powinny być analizowane pod kątem obowiązków w zakresie cen transferowych.   

Powyższe potwierdza również fakt, iż w przepisach dotyczących podstawy ustalenia wartości transakcji na potrzeby cen transferowych w przypadku poręczenia lub gwarancji wartość tą ustala się w oparciu o sumę gwarancyjną tego rodzaju zabezpieczenia. Ustawodawca zatem jednoznacznie wskazuje, że tego rodzaju transakcje podlegają badaniu pod kątem obowiązków na gruncie cen transferowych.  

Czy podmioty powiązane powinny ustalać wynagrodzenie w tego rodzaju transakcjach? 

Ustalenie wynagrodzenia w tego typu stosunkach biznesowych zależy głównie od charakteru danej transakcji i stanu faktycznego. Choć ustanawianie zabezpieczeń bez wynagrodzenia, co do zasady, rodzi ryzyko powstania tzw. nieodpłatnych świadczeń u podmiotu, na rzecz którego są one ustanawiane.   

Oczywiście zabezpieczenie, zabezpieczeniu nierówne, zaś ustalone wynagrodzenia powinno uwzględniać także specyfikę danego zabezpieczenia. Czym innym jest bowiem zastaw rejestrowy czy hipoteka a czym innym poręczenie.   

 Jak określić rynkowy poziom wynagrodzenia? 

Na potrzeby wyznaczenia wynagrodzenia można posłużyć się wynagrodzeniem ustalonym w przypadku analogicznych zabezpieczeń udzielanych podmiotom powiązanym przez np. banki czy instytucje finansowe. Na rynku dostępne są również komercyjne bazy danych, na podstawie których możliwe jest przeprowadzenie analizy porównawczej. 

W zakresie naszych usług, możemy przeanalizować również strukturę zabezpieczeń występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także ustalić zasadność jak i rynkowy poziom wynagrodzenia w danej transakcji.