Jak podpisywać PIT-11?

PIT-11 stanowi informację składaną przez płatnika wskazującą wysokość pobranych zaliczek na podatek oraz wysokość wypłaconego wynagrodzenia. Od 2019 roku płatnicy mają obowiązek przekazania jej do urzędów skarbowych do końca stycznia danego roku za rok poprzedni tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Inne zasady obowiązują w przypadku dostarczania formularzy podatnikom. Płatnik zobowiązany jest do przekazania PIT-11 podatnikowi do końca lutego danego roku za rok poprzedni przy czym może go przekazać w formie elektronicznej jak i papierowej, wedle uznania płatnika.

W chwili obecnej funkcjonuje formularz PIT-11 w wersji 25. Natomiast już od wersji wcześniejszego tego formularza (tj. 24) została wprowadzona zmiana w  pozycjach : ” PODPIS PŁATNIKA LUB OSOBY WYZNACZONEJ DO OBLICZENIA I POBRANIA PODATKU / PEŁNOMOCNIKA PŁATNIKA” oraz „PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SPORZĄDZENIA INFORMACJI”. A mianowicie rozszerzono zakres wpisywanych informacji i obejmuje on teraz: ” Imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”.

We wcześniejszej wersji informacji PIT-11 wersja 23 trzeba było wskazać: imię , nazwisko oraz podpis i pieczątkę. W przypadku skorzystania przez płatnika z opcji nadruku z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym i wysyłce elektronicznej nie ma wątpliwości, że będzie to prawidłowe z uwagi na to, że dokument taki opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku wysyłki do organów skarbowych). Natomiast w przypadku przekazania pracownikowi z adresu służbowego pracodawcy informacji PIT-11 w formie dokumentu PDF też nie powinno budzić wątpliwości, co do jego autentyczności.

Wątpliwości natomiast powstają czy przy dostarczeniu informacji PIT -11 w wersji papierowej, sam nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym wystarczy dla uznania, że została sporządzona poprawnie. Według uzyskanych przez nas informacji  ww. zmiana oraz rozszerzenie możliwych do podania danych oraz ich formy była spowodowana, przede wszystkim powstaniem obowiązku wysyłania tych informacji do organów podatkowych w formie elektronicznej oraz wprowadzeniem udogodnień dla podmiotów zatrudniających znaczną liczbę pracowników.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę aktualne oraz poprzednie wersje formularza PIT-11 oraz cele wprowadzanych zmian o których była mowa powyżej – to w naszej ocenie, w przypadku formularzy PIT-11 które będą przekazywane pracownikom w formie pisemnej wystarczające powinno być umieszczenie nadruku wskazującego imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby fizycznej. Sformułowanie „albo” wskazuje na alternatywę rozłączną, tj. albo imię + nazwisko + podpis albo nadruk z imieniem nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.

Zatem ustawodawca dopuścił dwie możliwości tj.:

1) wpisać imię i nazwisko oraz złożyć podpis, albo

2) zamieścić nadruk z imieniem nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.

Powyższe oznacza, że zarówno w przypadku podpisu, jak i zamieszczenia nadruku, formularz został wystawiony poprawnie. Formalnie rzecz biorąc nadruku nie można uznać za podpis (bo po prostu nim nie jest), ale nadruk jest równoważny podpisowi, czyli wywołuje dokładnie takie same skutki. Mówiąc inaczej – zamieszczenie nadruku zwalnia z obowiązku podpisania formularza.