Co się zmieniło w cenach transferowych za 2022 r.?

Ustawodawca zdążył przyzwyczaić nas już do częstych zmian w przepisach również na gruncie cen transferowych. Nie inaczej jest również w regulacjach dotyczących dokumentacji za rok 2022.

Jedną z ważniejszych zmian jest ta dotycząca terminów przygotowania samej dokumentacji i formularzy z nią związanych.

W dokumentacji za rok 2022 dokumentacja Local File powinna zostać sporządzona do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podmiotów, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym wspomniana dokumentacja powinna zostać sporządzona do końca października 2023 r.

Warto zauważyć, iż termin na przedstawienie dokumentacji na wezwanie organów podatkowych zostały wydłużony z 7 do 14 dni, co należy uznać za zmianę pozytywną dla podatników.

Termin na złożenie informacji TPR (TPR-C/TPR-P) za 2022 r. upływa z końcem 11 miesiąca po zakończonym roku podatkowym. Analogicznie oznacza to, że gdy rok podatkowy podmiotu pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na złożenie niniejszych formularzy upływa z końcem listopada 2023 r.

W przypadku dokumentacji grupowej tzw. Master File termin na jej sporządzenie upływa z końcem 12 miesiąca po zakończonym roku podatkowym.

Jak już wspominaliśmy, zmiany dotyczą również treści samego formularza TPR.

W nowej wersji formularza możliwe będzie wskazanie statusu mikro lub małego przedsiębiorcy, który to ogranicza konieczność wykazywania informacji w zakresie analizy porównawczej. Przypomnijmy, że w 2022 r. podatnicy będący mikro lub mały przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców[1] w poprzednim roku podatkowym, nie będą zobowiązani do sporządzenia analizy porównawczej. Należy zauważy, że zwolnienie dotyczy podmiotów, innych niż dokonujących transakcji z podmiotami posiadającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium tzw. rajów podatkowych.

Formularz TPR będzie również zawierał oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte niniejszą dokumentacją były ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Dotychczas oświadczenie w podobnym zakresie było odrębnym dokumentem składamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika.

Omawiany formularz za 2022 r. należy złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dla podatnika, a nie jak dotychczas do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Warto zauważyć, że formularz TPR za 2022 r. nie może już zostać podpisany przez pełnomocnika, o ile ten nie jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo wsparcia w identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych lub przygotowaniu dokumentacji cen transferowych, pozostajemy do dyspozycji.

[1] Dz. U. 2023 r. poz. 221 t.j.