Biała lista a cesja, przekaz lub inna forma uregulowania zobowiązania

W  przypadku dokonywania płatności na rzecz podmiotu trzeciego względem wystawcy faktury, który jest uprawniony do odbioru płatności na podstawie umowy cesji,  przekazu lub innej podobnej  umowy zawartej z wystawcą faktury podatnik ma prawo zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem spełnienia przesłanek z art. 15d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „Ustawa o CIT”).

Zgodnie ze znowelizowanym art. 15d Ustawy o CIT od 1 stycznia 2020 roku podatnik nie będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów m.in. płatności dotyczących transakcji na kwotę przewyższająca kwotę 15000 zł dokonanych na dzień zlecenia na rachunek bankowy nieznajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT  (dalej też jako „Wykaz”). Powyższe ma zastosowanie do dostawy towarów i świadczenia usług udokumentowanych fakturą, dokonanych przez podatników VAT czynnych. W świetle powyższego przepisu istotne jest wyłącznie to czy rachunek, na który dokonywana jest płatność znajduje się na dzień zapłaty w Wykazie czy też nie, przy czym weryfikacja kontrahenta powinna obejmować wyłącznie odbiorcę płatności.

Stanowisko to potwierdzone zostało w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej art. 15d  ust. 1 i 2 Ustawy o CIT gdzie w odniesieniu do factoringu i umów podobnych wskazano wprost, że „na mocy tego rodzaju umów następuje przekazywanie praw do dokonania zlecenia przelewu związanych z fakturami wystawianymi przed dostawcę towarów lub usług innemu podmiotowi  (np. faktorowi) będącego wierzycielem innego stosunku prawnego. Potrzeba takiej regulacji wynika z faktu, że w takiej sytuacji zlecenie przelewu jest dokonywane na rachunek innego podmiotu niż dostawca usługi lub towaru, co nie powinno powodować negatywnych skutków dla dłużnika, o ile przelew jest przekazywany na rachunek tego innego podmiotu, który jest uwidoczniony w wykazie”.

Powyższe stanowisko zajęliśmy we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. 011-KDIB1-1.4010.536.2019.1.NL. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż w objaśnieniach wydanych przez Ministerstwo Finansów w zakresie regulacji dotyczących „białej listy” z grudnia 2019 r. została poruszona kwestie wyłącznie potrącenia wzajemnych wierzytelności, a cesje, przekazy oraz inne formy uregulowania zobowiązania nie zostały omówione.  Zwracamy uwagę na tę kwestię, podkreślając iż naszym zdaniem konsekwencje podatkowe uregulowania zobowiązania w formie potrącenia nie powinny się różnic od konsekwencji podatkowych uregulowania tego zobowiązania w związku z cesją, przekazem lub w ramach innej formy uregulowania długu.