Tax Alert – Podatek u źródła

W dniu 9 grudnia 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany mają wejść co do zasady z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z projektem rozporządzenia czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaje przedłużone do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Przypominamy, iż przepis ten wprowadza obowiązek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika według stawki krajowej (19% lub 20%). Niepobranie lub pobranie podatku według obniżonej stawki od nadwyżki ponad 2 mln zł wymaga (po spełnieniu dodatkowych warunków przewidzianych w ustawie o CIT):

  • złożenia oświadczenia przez płatnika, lub
  • uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia (tylko dla płatności określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT).

W projekcie rozporządzenia zaproponowano rozszerzenie wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT na przypadki wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji oferowanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego nie tylko na rynkach zagranicznych, lecz również na rynkach krajowych

Ponadto nowy projekt rozporządzenia wprowadza nieznane dotąd bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT w stosunku do uzyskanych przez nierezydentów należności z tytułu wykonywania usług niematerialnych na rzecz Skarbu Państwa w związku z emisją obligacji oferowanych na rynkach zagranicznych.

To już kolejne przedłużenie terminu wyłączenia przepisu wprowadzającego nowy mechanizm podatku u źródła, poprzednie wyłączenie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia ponowne odroczenie terminu stosowania nowego mechanizmu poboru podatku u źródła spowodowane jest planowaną nowelizacją przepisów w tym zakresie.