Przegląd prasy podatkowej 3 – 8 listopada 2021 r.

Wyrok TSUE: Zapłata wynagrodzenia w ratach za usługę wykonaną jednorazowo nie odroczy z tego powodu obowiązku w zakresie VAT.

– Wyrok TSUE z 28 października 2021 r., sygn.: C-324/20.

NSA: Stałe miejsce prowadzenia działalności zagranicznego podmiotu w Polsce musi posiadać odpowiednie zaplecze personalne i techniczne, nad którym podmiot sprawuje kontrolę.

NSA z 29 lipca 2021r. sygn.: I FSK 660/18.

Podatnik, który uiścił podatek, bo zastosował się do błędnej interpretacji, ma prawo do jego zwrotu z odsetkami.

– Wyrok WSA w Szczecinie z 7 października 2021 r., sygn.: I SA/Sz 631/21.

W przypadku, gdy postępowanie karnoskarbowe zostało wszczęte bezzasadnie to nie doszło do zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

– Wyroki WSA w Łodzi z 19 października 2021 r., sygn.: I SA/Łd 509/21, I SA/Łd 510/21, I SA/Łd 511/21.

Ceny transferowe również w podatkowych grupach kapitałowych.

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 października 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.264.2021.1.MS.