Przegląd prasy podatkowej 20 – 26 września 2021 r.

TSUE: Działalność audiowizualna nie podlega opodatkowaniu, jeżeli była finansowana z subwencji budżetowej.

Wyrok TSUE z 16 września 2021 r., sygn.: C-21/20.

NSA: Cesja wierzytelności na rzecz instytucji finansowej nie zawsze musi być klasyfikowana jako usługa ściągania długów czy factoring.

Wyrok NSA z 22 czerwca 2021 r., sygn.: I FSK 1706/20.

KIS wciąż stoi na stanowisku, że spółka jawna, która raz została podatnikiem CIT, nie będzie mogła zmienić statusu.

Interpretacje dyrektora KIS z 2 lipca 2021 r., sygn.: 0114-KDIP2-1.4010.133.2021.1.JF oraz z 16 września 2021 r., sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.309.2021.1.AR.

Potwierdzono możliwość skorzystania z tzw. zwolnienia dywidendowego dla komandytariusza spółki komandytowej.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 września 2021 r., sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.307.2021.1.BJ.

Dyrektor KIS: Kary umowne z tytułu odstąpienia od umów najmu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 31 sierpnia 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.498.2017.6.MBD.