Przegląd informacji podatkowych 3 – 13 stycznia 2023 r.

  • NSA: Fiskus nie ma prawa do nieograniczonego żądania informacji.

Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2023 r., sygn. II FSK 1243/22

  • NSA: Zwolnienie z VAT znajduje zastosowanie w przypadkach, których przeznaczenie podstawowe gruntów stanowiących przedmiot transakcji – zgodnie z planem miejscowym- jest inne niż budowlane

I FSK 49/22 – Wyrok NSA z 2022-04-26

Komentarz Michała Tokarza oraz Bartosza Tomczaka.

W analizowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał kwestię zwolnienia z VAT dostawy gruntów niezabudowanych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W omawianej sprawie, zgodnie z podstawowym przeznaczeniem określonym w planie miejscowym (głównie tereny zieleni), grunt nie był przeznaczony pod zabudowę. Z drugiej strony, określone w tym samym planie jego tzw. przeznaczenie uzupełniające przewidywało możliwość wzniesienia określonej infrastruktury technicznej (np. obiekty małej architektury).

NSA nie zgodził się z organem interpretacyjnym, który podnosił, iż dla uznania gruntu za teren budowlany, a przez to opodatkowania VAT jego dostawy wystarczające jest, że plan miejscowy dopuszcza jakąkolwiek zabudowę (w tym w ramach przeznaczenia uzupełniającego terenu). Zdaniem NSA, kluczowe w tym zakresie jest przeznaczenie podstawowe terenu określone w planie miejscowym. W związku z tym, NSA oddalił skargę kasacyjną organu i zgodził się z podejściem podatnika, którego zdaniem dostawa nieruchomości powinna podlegać zwolnieniu z VAT.

Należy dodać, że ww. wyrok wpisuje się w jednolitą linię orzeczniczą NSA w tym zakresie (np. wyrok z z 1 marca 2022 r., I FSK 2325/19; z 10 listopada 2021 r., I FSK 575/18; z 19 października 2018 r., I FSK 1992/16; z 9 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1650/15).

W naszej ocenie ww. orzecznictwo zasługuje na pełną aprobatę, gdyż o charakterze gruntu niezabudowanego jako terenu budowlanego lub terenu o innym charakterze powinno decydować wyłącznie dominujące (tj. podstawowe) przeznaczenie gruntu określone w planie miejscowym.

  • Korekta stawek amortyzacyjnych „wstecz” jest możliwa.

Wyrok WSA w Gliwicach z 15.12.2022 r., sygn. I SA/Gl 1288/22

  • Estoński CIT: Obniżenie kapitału zakładowego w spółce i przekazanie z tego tytułu wynagrodzenia wspólnikom nie stanowi ukrytego zysku.

Wyrok WSA w Gliwicach z 27.12.2022 r., sygn. I SA/Gl 1122/22

  • Przedłużenie terminu zwrotu VAT jest zastrzeżone jedynie dla wyjątkowych sytuacji – nie może wynikać z pozorowania weryfikacji zasadności zwrotu przez organ.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 3.11.22 r., sygn. I SA/Wr 1123/21