Przegląd informacji podatkowych 26 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023 r.

  • NSA: Błąd fiskusa, jako organu administracji publicznej, nie powinien szkodzić interesom podatnika.

– Wyrok NSA z dnia 11 października 2022 roku o sygn. II FSK 639/20

  • WSA: Spółka wybierająca estoński CIT, nie jest zobligowana do zapłaty podatku od dochodu odpowiadającemu wysokości wydatków na samochody osobowe przekazane pracownikom do celów mieszanych.

– Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 października 2022 roku o sygn. I SA/Gd 917/22

Powyższy wyrok komentują Mateusz Pietranek oraz Klaudia Zawada:

„W przedmiotowym wyroku, WSA wskazał, że wydatki ponoszone przez podatnika CIT w związku z przekazaniem samochodów osobowych do użytkowania na rzecz pracowników na potrzeby dotyczące tzw. „celów mieszanych” (służbowo – prywatnych) nie stanowią ani ukrytych zysków, ani wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a więc nie podlegają opodatkowaniu estońskim CIT.

Wynika to z faktów, iż niniejsze osoby nie są powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z podatnikiem, a wydatek dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej.

Niniejsze orzeczenie prezentuje korzystne stanowisko dla podatników rozliczających 2022 rok w systemie estońskiego CIT. Jednakże, ze względu na to, że wyrok jest nieprawomocny, z wszelkimi zmianami w zakresie rozliczeń za rok 2022 sugerujemy wstrzymać się o momentu wykształcenia się linii orzeczniczej.

Należy pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone nowe regulacje w tym zakresie stanowiące wprost, że w przypadku wykorzystania składników majątku na „cele mieszane”, do kosztów niezwiązanych z działalnością gospodarczą zalicza się 50% wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych oraz innych składników majątku. Zatem, stanowisko zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku może mieć zastosowanie wyłącznie do rozliczeń w 2022 roku”.

  • Dyrektor KIS: Operator ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, który dostarcza energię elektryczną za pośrednictwem tych stacji na rzecz zagranicznych dostawców usług ładowania, musi zapłacić podatek w Polsce.

– Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 września 2022 r. o sygn. 0114-KDIP1-2.4012.273.2022.2.JO.

  • Dyrektor KIS: Przedsiębiorca musi wybrać jedną z metod amortyzacji jeszcze przed jej rozpoczęciem. Nie może jej zmieniać w trakcie tego procesu ani zmieniać stawek indywidualnie.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 czerwca 2022 r. o sygn. 0115- KDIT3.4011.287.2022.2.JŁ

  • Dyrektor KIS: Zakaz amortyzacji nie dotyczy budynków niemieszkalnych. Warunkiem jest jednak prawidłowe zakwalifikowanie budynku.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 grudnia 2022 roku o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.655.2022.1.SH