Przegląd informacji podatkowych 24 – 30 października 2020 r.

NSA: Kwalifikacja umowy i jej opodatkowanie są uzależnione od faktycznych czynności.

– Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2020 r., sygn. akt II FSK 1277/18

Gmina ma prawo odliczyć VAT od sali gimnastycznej według prewspółczynnika wyliczonego w oparciu o metodę godzinową, która stanowi obiektywny, mierzalny współczynnik.

– Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 7 października 2020 r., sygn. akt: I SA/Lu 299/20

Dyrektor KIS: Odwrotne połączenie jest transakcją neutralną podatkowo.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 września 2020 r., nr 0111-KDWB.4010.16.2020.1.MJ

Sprzedawca ma prawo do anulowania faktury i usunięcia jej z rejestrów i deklaracji VAT, jeżeli kontrahent zwrócił mu oryginał bez zaksięgowania tej faktury.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 22 września 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.394.2020.1.ISK

Ulga B+R nie ma wpływu na podstawę obliczenia daniny solidarnościowej.

– Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 października 2020 r., nr 0115 KDIT3.4011.516.2020.1.KR