Przegląd informacji podatkowych 16 – 20 stycznia 2023 r.

  • Wypłata należności licencyjnej do spółki-siostry nie korzysta ze zwolnienia z WHT, jeżeli wspólny udziałowiec nie ma siedziby w UE/EOG.

Wyrok NSA z 22.11.2022 o sygn. sygn. II FSK 614/20

  • NSA: Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania podatkowe spółki, jeśli nie są one ostatecznie ustalone.

Wyrok NSA z 11.01.2023 o sygn. III FSK 1450/21

  • Przekazanie klientowi paliwa jako upominku o wartości do 20 zł nie wymaga ewidencjowania ani odprowadzenia podatku VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 10.01.2023 o sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.670.2022.1.JM

Komentarz Anny Jankowskiej oraz Michała Majczyny:

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, właściciela stacji kontroli pojazdów i stacji paliw, że wręczane klientom (którym wykonał badanie techniczne) upominki takie jak gaz LPG, benzyna, olej napędowy o jednostkowej cenie nabycia do 20 zł są prezentami małej wartości (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT). W związku z tym, że ich wręczenie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika a ich nabycie generuje prawo do odliczenia VAT, takie nieodpłatne przekazanie nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT nie podlega przekazanie prezentów o małej wartości, jeśli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Przez prezenty o małej wartości, stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  2. których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Nieodpłatne przekazanie upominków, w tym paliwa nie podlega także obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących objęci są podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przez sprzedaż, stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów. W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, skoro w rozpatrywanej sprawie nieodpłatne przekazanie upominków, w tym paliwa nie podlega opodatkowaniu VAT, to czynność ta nie jest zrównana z odpłatną dostawą towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

  • NSA: Połączenie spółki kapitałowej z osobową poprzez przejęcie tej drugiej jest neutralne na gruncie CIT.

Wyrok NSA z 17.01.2023 o sygn. II FSK 1342/20

  • Korekta sprzedaży przy stosowaniu niewłaściwej stawki VAT umożliwia zwrot nienależnie zapłaconego podatku , ale tylko w sytuacji, gdy ciężar ekonomiczny nie został przerzucony na konsumenta.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 21.11.2022 o sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.536.2022.2.EG