Przegląd informacji podatkowych 14 – 20 czerwca 2021 r.

TSUE: Usługi przedsiębiorców współpracujących z podmiotem zarządzającym specjalnymi funduszami inwestycyjnymi mogą być zwolnione z VAT.

Wyrok TSUE z 17 czerwca 2021 r., w połączonych sprawach C-58/20 i C-59/20.

Ulga na złe długi przysługuje nawet, gdy dłużnik jest w likwidacji

Wyrok NSA z 17 czerwca 2021 r., sygn.: I FSK 2261/15

NSA odmówił wydania uchwały w sprawie doręczeń  decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatnikowi z pominięciem ustanowionego w postępowaniu pełnomocnika.

Postanowienie NSA z 14 czerwca 2021 r., sygn.: I FFP 3/20.

NSA: Interpretacje podatkowe mogą dotyczyć jedynie takich zdarzeń przyszłych i pewnych, które mogą zajść z dużym stopniem prawdopodobieństwa.

– Wyrok NSA z 16 kwietnia 2021 r., sygn.: II FSK 3358/18.

Dyrektor KIS: Firma nie odliczy całego VAT od wydatków poniesionych na samochód, jeżeli istnieje nawet potencjalna możliwość skorzystania z pojazdu w celach prywatnych.

Interpretacja indywidualna z 2 czerwca 2021 r., sygn.: 0112-KDIL1-2.4012.153.2021.2.PG.