Przegląd informacji podatkowych 10 – 16 stycznia 2022 r.

NSA: Exit tax nie dotyczy przekazywanego za granicę prywatnego majątku osób fizycznych.

Wyrok NSA z 14 stycznia 2022 r., sygn.: II FSK 12/21.

NSA: Dyrektor KIS nie może odmówić wydania interpretacji, jeśli przedsiębiorca pyta czy może zaliczyć do KUP cenę zapłaconą w ramach restrukturyzacji podmiotowi powiązanemu.

Wyrok NSA z 11 stycznia 2022 r., sygn.: II FSK 990/19.

NSA: członek zarządu spółki kapitałowej może ograniczyć swoje kompetencje kierownicze, ale nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności podatkowej z tytułu nieregulowania przez spółkę zobowiązań.

– Wyrok NSA z 14 grudnia 2021 r., sygn.: III FSK 214/21.

Ulga B+R: Podatkowa grupa kapitałowa ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty kwalifikowane ponoszone przez jedną ze spółek wchodzących w skład grupy.

– Wyrok WSA w Opolu z 20 października 2021 r., sygn.: I SA/Op 312/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Płatność z tytułu korekty rentowności nie jest przychodem strefowym.

– Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 września 2021 r., sygn.: I SA/Wr 437/20. (orzeczenie nieprawomocne)