Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Rejestr ten będzie systemem, zawierającym informacje o osobach fizycznych, sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności przez ten podmiot podejmowane. W Rejestrze znajdą się również dane dotyczące osób fizycznych, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych zobowiązane są spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych), a zgłoszeń tych dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgłoszenie ma zawierać m.in. dane identyfikacyjne zobowiązanych spółek, dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz informację o wielkości i charakterze posiadanego przez niego udziału.

Oświadczenie należy złożyć do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu zobowiązanej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. są zobowiązane zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Podmioty, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia informacji do Rejestru w ustawowym terminie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1000000 zł.