• English
 • Audyt podatkowy VAT

  Podatek VAT stanowi największe źródło dochodów budżetu państwa, w związku z czym kontrola należytego wypełniania obowiązków przez podatników VAT jest przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych.

  Ewentualne nieprawidłowości w tym obszarze mogą wiązać się dla podatnika nie tylko z obowiązkiem uiszczenia zaległości podatkowej z odsetkami, ale również tzw. dodatkowym zobowiązaniem podatkowym („sankcja VAT”).

  Jednocześnie, specyfika podatku VAT przejawia się częstymi zmianami regulacji prawnych i jeszcze szybszą ewolucją praktyki stosowania przepisów o VAT przez organy podatkowe i sądy administracyjne. W związku z tym podatnicy powinni na bieżąco monitorować wszelkie zmiany w ww. zakresie, co stanowi duże wyzwanie w dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Identyfikacja obszarów mogących stanowić przyczynę potencjalnych sporów z organami podatkowymi może zostać powierzona zewnętrznym ekspertom, którzy wykonają audyt podatkowy rozliczeń VAT.

  Czemu służy audyt rozliczeń VAT?

  Audyt podatkowy to kompleksowy proces wykonywany przez doświadczonych doradców podatkowych, którego celem jest zbadanie ryzyka podatkowego w VAT w danym okresie.

  W ramach audytu VAT rozliczenia podatnika mogą być badane pod kątem:

  • prawidłowej kwalifikacji transakcji podatnika do celów podatku VAT;
  • poprawności stosowania stawek podatku VAT;
  • prawidłowej kalkulacji podstawy opodatkowania czynności podatnika;
  • właściwego określania momentu powstania obowiązku podatkowego dla poszczególnych czynności podatnika podlegających VAT;
  • poprawnego odliczania podatku VAT;
  • właściwego wypełniania obowiązków formalnych związanych z fakturowaniem i ewidencjonowaniem transakcji podatnika.

  Jak wygląda audyt podatkowy VAT?

  Audyt podatkowy VAT wykonywany jest na podstawie próbki dokumentów związanych z badanym obszarem (np. złożone pliki JPK_VAT, faktury sprzedażowe i zakupowe, istotne umowy). Na ich podstawie, a także wyjaśnień pozyskanych od osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe badanego podmiotu, audytor bada procesy podatkowe zachodzące w organizacji w danym okresie.

  Audyt podatkowy VAT zakończony jest przekazaniem raportu, który zawiera ocenę prawidłowości rozliczeń VAT w organizacji, wskazanie obszarów podatkowych mogących skutkować potencjalnymi sporami z organami skarbowymi oraz sposobami ich rozwiązania.

  Czy warto przeprowadzić audyt podatkowy VAT?

  Audyt podatkowy VAT może istotnie ograniczyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w organizacji. Dzięki zidentyfikowaniu obszarów ryzyka i podjęciu działań korygujących podatnicy mogą ograniczyć nie tylko ewentualne konsekwencje finansowe, ale również odpowiedzialność karnoskarbową osób odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń podatkowych w organizacji.

  Wykonanie audytu podatkowego VAT może również wpisywać się w działania podatnika związane ze zbliżającym się obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, a w szczególności służyć uporządkowaniu procesów podatkowych w organizacji oraz przygotowaniu się do nadchodzących obowiązków w zakresie e-fakturowania.

  Dla kogo?
  • Czy w Twojej firmie pojawiają się wątpliwości, co prawidłowości kwalifikacji transakcji do celów VAT?
  • Czy Twoja firma prowadzi sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami VAT, a weryfikacja poprawności ich stosowania została przeprowadzona wyłącznie na moment rozpoczęcia sprzedaży?
  • Czy w Twojej firmie dawno nie był przeprowadzony audyt poprawności rozliczeń VAT?
  • Czy Twoja firma chce kompleksowo przygotować się do wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur?
  Zakres działań
  • Weryfikacja przeszłych i obecnych rozliczeń VAT pod kątem ich prawidłowości.
  • Identyfikacja ryzyk, mogących narazić podatnika na odpowiedzialność finansową.
  • Sporządzenie raportu przedstawiającego rekomendacje w zakresie modyfikacji dotychczasowego sposobu rozliczania podatku VAT.

  Potrzebujesz oferty? Chcesz porozmawiać o swoim problemie podatkowym?

  Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

   Chcesz omówić swój problem podatkowy:

   Umów bezpłatne spotkanie

   Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów od VAT

   Michał Tokarz

   tel. +48 660 547 069

   Michał Majczyna

   tel. +48 792 055 525

   Anna Jankowska

   tel. +48 510 549 888

   Kinga Rabęda

   tel. +48 572 248 282

   Bartosz Tomczak

   tel. +48 605 602 663

   tel.

   Wygrana sprawa przed NSA

   w sprawie kontroli podatkowej za 2013 r. oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sygn. akt II FSK 585/20

   Wygrana sprawa przed NSA

   dotycząca przysługującego Spółce zwolnienia z podatku CIT. Sygn. akt II FSK 1250/22

   Wygrana sprawa przed WSA

   w sprawie rzekomego nadużycia prawa w podatku VAT. Sygn. akt III Sa/Wa 203/22

   Wyrok NSA sygn. akt I FSK 1816/20

   Sąd sprzeciwił się bardzo powszechnemu wśród organów skarbowych, ale też często sądów, podejściu przypisywania domniemanej świadomości udziału w oszustwie wskazując, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, że taka świadomość istniała. Sąd nakazał uwzględnić bardzo precyzyjne kryteria, które pozwalałyby taką świadomość istnienia oszustwa uprawdopodobnić.

   Wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 2555/20)

   Wyrok dotyczący nadużycia prawa. Sąd zakwestionował instrumentalne próby stosowania koncepcji nadużycia prawa przez organy wskazując na brak spełnienia przesłanek nadużycia w zgromadzonym w materiale dowodowym.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-395/09

   Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nabycia usług z krajów uznawanych za raje podatkowe., Oasis East Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-414/07

   Niezgodność z prawem wspólnotowym polskich przepisów dotyczących ograniczenia prawa do odliczania przez przedsiębiorców podatku VAT od nabywanych przez nich samochodów osobowych oraz paliwa do nich., Magoora Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-313/05

   Podatek akcyzowy nakładany na sprowadzane samochody używane w związku z ich pierwszą rejestracją w Polsce., Maciej Brzeziński

   Najwięcej prowadzonych i wygranych spraw przy reprezentacji podatników przed TSUE spośród wszystkich polskich pełnomocników.

   Jerzy Martini – autor i współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex)

   Jerzy Martini – autor, współautor i redaktor Komentarza do ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Jerzy Martini – autor i współautor „VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (wyd. C.H.Beck)

   Marek Wojda – współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex) oraz ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Wyróżnieni w rankingu „Kancelaria na Linkedin – praktyczny poradnik” przez prawniczą agencję marketingową Tomczak Stanisławski.

   Wielokrotnie wyróżniani w rankingach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej.

   Wykładamy na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Handlowej

   Jerzy Martini corocznie wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers & Partners, wskazywany jako Band I (najwyższy możliwy poziom) w indywidualnym rankingu doradców podatkowych w kategorii Tax Consultants.

   Autorzy i komentatorzy publikacji podatkowych w branżowej prasie.

   Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

   Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

   Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim uczestnikom zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie w określone odpowiednimi regulacjami papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W Polsce fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako: fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO), fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). W zależności od rodzaju, każdy z funduszy posiada odmienny […]

   Czytaj dalej

   Przekazanie prezentu do prenumeraty nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów (darowizny) – wyrok TSUE z 5 października 2023 r. w sprawie C-505/22

   Przedmiot sporu i stanowisko TSUE  Sprawa dotyczyła portugalskiej spółki (dalej: „Spółka”), która w ramach kampanii promocyjnych przy sprzedaży nowej prenumeraty czasopisma, oferowała prezent w postaci tabletu lub smartfonu. Prezent był wysyłany do klientów wraz z czasopismem po uiszczeniu pierwszej miesięcznej raty prenumeraty, której wysokość wynosiła tyle samo, co wysokość kolejnych rat. W przypadku rezygnacji z prenumeraty, klienci […]

   Czytaj dalej

   Korekta sprzedaży paragonowej z powodu zastosowania zawyżonej stawki VAT – wyrok TSUE z 21 marca 2024 r. w polskiej sprawie C-606/22

   W wyczekiwanym przez polskich podatników wyroku TSUE uznał za niezgodną z prawem unijnym praktykę polskich organów podatkowych polegającą na odmowie zwrotu nadpłaconego VAT w przypadku zawyżenia stawki VAT przy sprzedaży paragonowej. Organy podatkowe będą musiały zrewidować swoje podejście, co otwiera drogę do odzyskania podatku przedsiębiorcom, którzy stosowali zawyżoną stawkę VAT przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych […]

   Czytaj dalej