Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o tym, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867) przy ul. Jana Pawła II 27. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:[email protected] Do Inspektora Ochrony Danych można się zwracać ze wszelkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 • Żądania sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Żądania przeniesienia danych osobowych
 • Cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Pani/Pana dane osobowe w oparciu o wyrażoną zgodę, będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji bądź do momentu wycofania tej zgody. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 12 miesięcy bądź do czasu cofnięcia zgody.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom współpracującym z Administratorem, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań Administratora, tj. np. firmie informatycznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.