Administratorem danych osobowych jest Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. Adres: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem e-mail: [email protected]

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowo Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeśli wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do
zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.