Przegląd informacji podatkowych 26 września – 1 października 2020 r.

Świadomość statusu VAT-UE nabywcy ma wpływ na stawkę VAT przy WDT.

W przypadku świadomości, że zagraniczny kontrahent nie jest zarejestrowany dla potrzeb WDT, podatnik nie może zastosować stawki VAT w wysokości zero %.

Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 2020 r. (I FSK 1650/17)

Jak rozliczyć w CIT korektę dochodowości – wyrok NSA.

NSA: Korekta dochodowości stanowi samodzielne zdarzenie gospodarcze i nie należy jej rozpatrywać w powiązaniu z pierwotnymi transakcjami.

Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2020 r. (II FSK 776/20)

Wyrok WSA w Łodzi – Sąd uchyla zaskarżoną interpretację w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

WSA w Łodzi potwierdził brak obowiązku poboru podatku u źródła w przypadku wynagrodzenia wypłacanego za usługę hostingu. (wyrok nieprawomocny).

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2020 r. (I SA/Łd 799/19)

Od nietypowych programów motywacyjnych jest VAT.

Program motywacyjny polegający na nieodpłatnym przyznawaniu uczestnikom programu akcji o ograniczonej zbywalności (RSU) jest opodatkowany VAT.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2020 r. (III SA/Wa 2491/19)

VAT od płatności celem wyrównania do Docelowego Poziomu Rentowności.

Płatności w celu wyrównania poziomu rentowności nie podlegają opodatkowaniu VAT, co jest równoznaczne z brakiem obowiązku dokumentowania ich fakturami korygującymi.

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 3 września 2020 r. (0113-KDIPT1-2.4012.368.2020.2.IR)