Przegląd informacji podatkowych 11 – 14 kwietnia 2023 r.

Wydatki na rozrywkę dla pracowników nie dają prawa do odliczenia VAT.

Wyrok NSA z dnia 06.04.2023 o sygn. I FSK 239/20

Informatycy wspomagający programistów powinni płacić ryczałt według stawki 12%.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6.04.2023 o sygn. III SA/Wa 2632/22

Spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki jawnej (będącej podatnikiem CIT), może pomniejszyć 19-proc. PIT naliczany od przychodów komplementariusza o swój podatek również za okres sprzed przekształcenia.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 04.04.2023 o sygn. III SA/Wa 2590/22

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji z 9 września 2022 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.575.2022.3.BS zakwestionował stanowisko spółki jawnej będącej podatnikiem CIT, która planowała przekształcenie w spółkę komandytową, bez zamykania ksiąg rachunkowych. Spółka pełniąc funkcję płatnika przy wypłacie zysku na rzecz wspólników twierdziła, iż możliwe jest skorzystanie z odliczenia zapłaconego podatku CIT w trybie art. 30a ust. 6a ustawy o PIT od należnego podatku PIT z tytułu uzyskania zysku przez komplementariuszy będących osobami fizycznymi, również za tę część zysku uzyskaną w ramach działalności spółki jawnej sprzed przekształcenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe argumentując, iż wspólnicy spółki nie posiadali statusu komplementariuszy w części roku przed jej przekształceniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2023 r. sygn. III SA/Wa 2590/22 uchylił niniejszą interpretację wskazując, iż spółka jawna przed przekształceniem w związku z niezłożeniem informacji CIT-15J uzyskała status podatnika CIT, zaś przekształcenie w spółkę komandytową nie było przeprowadzone z zamknięciem ksiąg rachunkowych, co dla przedmiotowej sprawy miało kluczowe znaczenie, gdyż rok obrotowy tego podmiotu był kontynuowany. Sąd wskazał, iż podatek PIT rozliczany jest na koniec roku, tym samym osoby fizyczne na koniec roku, którego dotyczy rozliczenie, posiadałyby już status komplementariuszy, a zatem mają prawo do zastosowania zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o PIT stosowanego odliczenia od należnego podatku z tytułu wypłaty zysku przez spółkę komandytową.

Wydane orzeczenie, choć nieprawomocne, należy ocenić pozytywnie. Zastosowanie się do tej wykładni przepisów pozwala na zachowanie jednokrotnego opodatkowania wspólników (osób fizycznych) spółek jawnych, które to stały się podatnikami CIT i zostały przekształcone w spółki komandytowe z wyłączeniem zamknięcia ksiąg rachunkowych, a zysk został wypłacony po zakończeniu roku podatkowego na rzecz wspólników pełniących po przekształceniu funkcję komplementariuszy.

***

Utworzenie grupy VAT nie oznacza automatycznie obowiązku stosowania prewspółczynnika proporcji.

Interpretacja indywidualna z dnia 07.09.2022 o sygn. 0111-KDIB3-1.4012.129.2022.2.ICZ

Darmowe usługi promujące spółkę przejmowaną mogą być związane z działalnością spółki przejmującej, w konsekwencji takie nieodpłatne świadczenia nie podlegają VAT.

Interpretacja indywidualna z dnia 20.01.2023 o sygn. 0114-KDIP1-1.4012.681.2022.1.MM