Wyrok TSUE – Świadczenie realizowane na punktach ładowania na rzecz użytkowników pojazdów elektrycznych stanowi dostawę towarów w świetle podatku VAT.

Wyrok TSUE z dnia 20.04.2023 o sygn. C‑282/22

W orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. TSUE uznał, że szereg czynności stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ramach których mieści się udostępnianie urządzeń przeznaczonych do ładowania takich pojazdów, zapewnienie przepływu energii elektrycznej o odpowiednich parametrach, niezbędnego wsparcia technicznego, a także określonych aplikacji informatycznych do obsługi klienta stanowi świadczenie złożone polegające na dostawie energii elektrycznej.

W omawianej sprawie podatnik wystąpił do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej, wnosząc o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym wyżej wymienione czynności stanowią jednolitą czynność – świadczenie usług. Uzasadniając swoje podejście, podatnik podniósł, iż z perspektywy nabywcy elementem decydującym w zakresie korzystania ze stacji ładowania pojazdów może być zamiar skrócenia czasu koniecznego do naładowania pojazdu tak, aby możliwa była szybka kontynuacja podróży (co umożliwia specjalistyczna infrastruktura stacji, zapewniająca krótszy czas ładowania).

Organ interpretacyjny nie zgodził się z takim podejściem, w związku z czym podatnik wniósł skargę na interpretację. Po rozpoznaniu skargi WSA wydał korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie. Na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Dyrektora KIS, NSA postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.

W wydanym wyroku TSUE uznał, że to przepływ energii stanowi dominujący element świadczenia podatnika (a nie szybkość czy skuteczność ładowania pojazdu). Jeśli chodzi o pozostały zakres obsługi wykonywanej przez podatnika, TSUE stwierdził, iż stanowi on wsparcie stanowiące element pomocniczy dostawy energii. W ocenie TSUE, takie wsparcie nie stanowi bowiem dla nabywcy celu samego w sobie, lecz jedynie środek służący jak najlepszemu skorzystaniu z dostawy energii elektrycznej niezbędnej do napędu pojazdu.

Stanowisko TSUE będzie niewątpliwie w istotnym stopniu kształtować praktykę stosowania prawa podatkowego w Polsce w zakresie działania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Należy dodać, że  kwalifikacja świadczenia jako dostawa towarów czy świadczenie usług może wpływać na szereg kwestii istotnych z punktu widzenia zasad opodatkowania VAT transakcji (np. właściwa stawka VAT, miejsce świadczenia, moment powstania obowiązku podatkowego).