Skutki w VAT nielegalnego zużycia energii – opinia Rzecznika Generalnego w sprawie przed TSUE

Dnia 12 stycznia 2023 r. Rzecznik Generalny przedstawił opinię w sprawie C 677/21 (Fluvius Antwerpen vs MX), w której doszło do nielegalnego poboru energii elektrycznej przez osobę fizyczną. Po wykryciu tego zdarzenia operator systemu dystrybucji wystawił ww. osobie fakturę za dostawę energii elektrycznej zawierającą podatek VAT. Kwota należności na fakturze została skalkulowana na podstawie faktycznego zużycia energii przez tą osobę w oparciu o licznik pomiarowy.

Sąd odsyłający powziął wątpliwość, czy nielegalny odbiorca energii elektrycznej musi zapłacić za zużytą energię elektryczną cenę wraz z podatkiem VAT. W związku z tym, wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do ustalenia, czy bezumowny pobór energii stanowi podlegającą VAT dostawę towarów.

W ocenie Rzecznika Generalnego, bezumowny pobór energii stanowi odpłatną dostawę towarów, jeżeli wynagrodzenie należne z tego tytułu jest naliczane w oparciu o faktyczne zużycie energii (tak jak w przypadku poboru legalnego). Zdaniem Rzecznika Generalnego, odbiorca energii działający w sposób nieuczciwy nie może być lepiej traktowany w kontekście przepisów o VAT niż odbiorca energii działający w sposób uczciwy.

Wyrok TSUE w tej sprawie, niezależnie od tego, czy będzie zbieżny z ww. opinią Rzecznika Generalnego, powinien mieć istotne znaczenie dla polskiej praktyki w tego typu przypadkach. Dotychczas polskie sądy administracyjne traktowały bowiem nielegalny pobór energii jako niepodlegający VAT, z kolei organy podatkowe często stawały na stanowisku przeciwnym.

Rozstrzygnięcie sprawy przed TSUE powinno nastąpić w bieżącym roku.