Nieujawnione operacje gospodarcze w estońskim CIT

Nieujawnione operacje gospodarcze w estońskim CIT

Jednym z dochodów podlegających opodatkowaniu estońskim CIT jest dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych. Zgodnie z ustawową definicją stanowi on wartość przychodów i kosztów, podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które finalnie nie zostały w nim uwzględnione. W praktyce dotyczyć to może np. nieujęcia w rozliczeniu zagubionej faktury czy też niedostarczenia faktury w odpowiednim terminie do działu księgowości. Czy to znaczy zatem, że każde nieujawnienie koszów i przychodów we właściwym terminie – nawet jeżeli zostanie ujawnione w okresie późniejszym – potencjalnie może być opodatkowane?

Głos Ministerstwa Finansów

W Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek z 23 grudnia 2021 r. wskazano, że nawet po ujawnieniu uchybienia w postaci nieujęcia danego zdarzenia w księgach rachunkowych i zaksięgowania go w roku ujawnienia, u podatnika powstanie obowiązek podatkowy w estońskim CIT z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych w roku podatkowym, w którym operacja ta  powinna zostać zarachowana. Jest to negatywna wiadomość dla wszystkich podatników estońskiego CIT, a jedynym pokrzepieniem może być wypowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Dziennika Gazety Prawnej, zgodnie z którą dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, opodatkowany estońskim CIT, stanowić będą niezaksięgowane do końca trzeciego miesiąca następnego roku faktury przychodowe i kosztowe. Nie ma przy tym znaczenia, czy brak zaewidencjonowania operacji nastąpił z winy danego podatnika, czy nie.

Stanowisko organów

Analogicznie twierdzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 18 stycznia 2023 r. interpretacji indywidualnej sygn. 0111-KDIB1-1.4010.597.2022.1.BS. Jest to jak dotąd jedyna interpretacja dotycząca przedmiotowego zagadnienia, jaką udało nam się zidentyfikować.

Dalsze działania

W naszej ocenie przedmiotowe stanowisko stanowi nieuprawnioną, profiskalną interpretację przepisów, niemniej jednak rekomendujemy przyjęcie podejścia bezpiecznego w celu uniknięcia sporu z organami podatkowymi. Aby zatem nie dopuścić do powstania obowiązku podatkowego z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, konieczne jest dokonanie dokładnego przeglądu dokumentów księgowych i operacji. W przypadku zaksięgowania dokumentów dotyczących roku poprzedniego do końca marca bieżącego roku (w przypadku podatników o roku podatkowym będącym rokiem kalendarzowym) w świetle ww. interpretacji i stanowiska MF nie wystąpi bowiem obowiązek podatkowy w estońskim CIT z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.